1. Legislació i Jurisdicció aplicables.

Centre d'activitats subaquàtiques Barracuda (en endavant L'EMPRESA), és l'entitat responsable i titular del web www.barracudabuceo.com, amb domicili social a Port Esportiu Les Fonts Local 5.6, 12579 Alcossebre, Castelló, Espanya.

Tots els serveis continguts en la present web són oferts per L'EMPRESA de conformitat amb la legislació vigent a Espanya.
Amb caràcter general, les relacions entre L'EMPRESA i els seus clients / usuaris derivades de la contractació dels serveis continguts en www.barracudabuceo.com es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

  1. Responsabilitat.

L'EMPRESA no es responsabilitza dels continguts i opinions abocaments per tercers en la seva pàgina ni de la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços (enllaços) o cercadors de les pàgines web de L'EMPRESA La presència d'aquests enllaços té l'única finalitat d'informar l'usuari i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Per tot això, L'EMPRESA no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests hipervincles.

L'EMPRESA no es responsabilitzarà de la utilització per part de l'usuari dels serveis i productes del portal quan es infringeixin els drets de propietat industrial o intel·lectual o qualsevol altre dret de terceres persones

  1. Privacitat

Tractament de dades de caràcter personal
L'EMPRESA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. Així, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el client / usuari queda informat de la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a L'EMPRESA. De la mateixa manera queda informat del tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les seves dades als que l'entitat tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per les pàgines web d'Internet, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada, per a les finalitats del manteniment de la seva relació contractual i per tal d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular, sent els seus destinataris els serveis comercials i tècnics del mateix. El client / usuari pot exercir el seu dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte ia la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual, sent facultativa, les respostes que pogués donar a les qüestions que se li plantegin al marge del contracte. El client / usuari queda, igualment, informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, es podrà dirigir per a això a la nostra adreça postal, dalt indicada oa través de l'adreça de Emai: buceo@barracudabuceo.com

El client / usuari queda informat i consent a que L'EMPRESA pugui cedir les dades personals a la resta de societats del seu Grup, amb les mateixes finalitats que s'han indicat per a la recollida de les dades personals per part de L'EMPRESA en relació amb els seus respectius productes i serveis.
L'acceptació del client / usuari perquè puguin ser tractades o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.