COLUMBRETES

6 plazas  ……..1 agosto   

7  plazas………..2 agosto  BARRACUDA CUATRO

9 plazas…………3 agosto

11 plazas……….4   agosto

10 plazas…….4  agosto    BARRA   ALTA

12 plazas………5  agosto

12   plazas…….6 agosto   BARRACUDA CUATRO

5  plazas……7 agosto

11  plazas……8 agosto

12 plazas…….9  agosto

 5   plazas….. 10 agosto

7    plazas……11 agosto

11 plazas……..12 agosto

12 plazas……..13 agosto

12 plazas……14 agosto   BARRACUDA  CUATRO

10 plazas….15 agosto

12   plazas……16 agosto   BARRACUDA CUATRO

12  plazas……17 agosto

2  plazas……18  agosto

12 plazas…..18 agosto   BARRACUDA CUATRO

10 plazas…….19  agosto

8 plazas……20 agosto

10   plazas….21 agosto

12 plazas…..21 agosto   BARRACUDA  CUATRO

8   plazas…..22 agosto

12 plazas……23 agosto

6 plazas……..24 agosto

12 plazas…….25 agosto

12 plazas……26 agosto

12 plazas…….27 agosto

9 plazas……28 agosto

12 plazas….29 agosto

8 plazas…..4  septiembre

12 plazas….5 septiembre

12 plazas…..11 septiembre

10 plazas…..12  septiembre

12 plazas…..18 septiembre

12 plazas……19 septiembre

12 plazas……25 septiembre

12 plazas……26 septiembre